Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

A collection of Special project (Bachelor of Arts Program in Journalism and Mass Communication).

 

Recent Additionsความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการใช้สื่อและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิทัล   การปรับตัวของรายการข่าวบันเทิงในยุคสื่อออนไลน์: กรณีศึกษา: รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
 
การบริหารจัดการเนื้อหาข่าวโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล   กระบวนการและขั้นตอนการผลิตรายการอาหารแนวคอมเมดี้: กรณีศึกษารายการ ครัวฮาพาชิม
 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการนำเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์กับการนำเสนอข่าวบันเทิงทางเว็บไซต์: กรณีศึกษา บริษัท โมโน...   กระบวนการกำกับงานศิลป์และอุปกรณ์ประกอบฉากในละครโทรทัศน์พีเรียด: กรณีศึกษา ซีรี่ส์ลูกผู้ชายเรื่อง “ปัทม์” ของบริษัท...
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK