Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

A collection of Thammasat University Research.

 

Recent Additionsกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม   การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมกับการสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม: รายงานผลการดำเนินวิจัย
 
สังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร: บทสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:...   ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน:...
 
การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม   การใช้ชีวิตร่วมกับน้ำ: การตอบสนองของผู้ประสบภัยต่อภัยพิบัติน้ำท่วม
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK