Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

Theses and research papers by Thammasat University students.

 

Recent Additionsการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกับดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
 
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนและการสลายมวลกระดูกในสตรีวัยก่อนห...   บทแปลบทละครเรื่อง
 
ลักษณะภาษาของข้อความสั้นในรายการโทรทัศน์   การศึกษาความพร้อมทางด้านการตลาดของโรงพยาบาลไทยสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK