Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

Collection of research papers from research projects supported by Thailand Research Fund.

 

Recent Additionsการพัฒนาทักษะอาชีพและการดารงชีพสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการเชิงจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน:...   โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
รวบรวมผลงาน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (WINDOW I) ปีงบประมาณ 2554   รวบรวมผลงาน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (WINDOW II) ปีงบประมาณ 2553
 
รวบรวมผลงาน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (WINDOW I) ปีงบประมาณ 2553   รวบรวมผลงาน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (WINDOW I) ปีงบประมาณ 2552
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK