Skip to main content

Thammasat University Digital Collections


ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาบังคับใช้ต่อวิจารณญาณของผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถในการพยากรณ์กำไร และการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน

small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
  • There is no file associated with this item.
you wish to report:


...
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK