Skip to main content

Thammasat University Digital Collectionsการศึกษาและฟื้นฟูประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กลุ่มเลอเวือะ และมอญภายใต้ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความรู้เชิงวิชาการ เล่มที่ 1: ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์เลอเวือะและมอญในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13-ปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Abstract

1 of 2
Page Flip View  
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
you wish to report:


...
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK