Skip to main content

Thammasat University Digital Collections


แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อยและทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทำไร่อ้อยเชิงเดี่ยว สู่การผลิตที่สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มปลูกอ้อย บ.หนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Page Flip View  
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
you wish to report:


...
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK